_______________________________________________________
>  KLIK DE LINKS HIERONDER EN ZIE, WAT BLIJE BURGERS, VOORTBOUWEND OP "BLIJE BUREN", IN AMSTERDAM HEEFT GEDAAN EN BEREIKT :
______
_______
RAW VERSION

De samenleving die zich goed voelt, over en met zichzelf, is er één van Blije Burgers! Die samenleving is bereikbaar: wie ervoor kiest, mee te werken aan het beschermen van elkaars vrijheid en het scheppen van mogelijkheden om samen te bouwen, stemt op 21 maart op de partij die daarvoor staat.


In Amsterdam moeten er meer sociale woningen worden gebouwd, en al helemaal binnen de ring. In het algemeen belang moeten Amsterdammers binnen de ring kunnen wonen.  Expats die hier tijdelijk komen werken moeten buiten de ring wonen.

Er moet voor worden gezorgd dat Amsterdammers kunnen en willen blijven wonen in hun Amsterdam. Er moet worden gezorgd dat alleen Amsterdammers een huis kunnen kopen en geen mensen van buiten de stad. Amsterdam gaat op slot. Het is genoeg geweest. De beslissing die is genomen tot de erfpacht moet worden herzien.

De grond blijft te allen tijde van de gemeente Amsterdam om speculatie te voorkomen. Het gaat niet meer om spelletjes als wie is de slimste. Die tijd is geweest en nu moeten we gaan samenleven en samenwerken. Als je achterom kijkt moet je trots op jezelf kunnen zijn. Daklozen moeten een dak boven hun hoofd kunnen krijgen, studenten moeten zich kunnen focussen op hun studie in plaats van op stress op een woning, jongeren moeten vooruitzicht hebben, en de tijd van het grote geld is geweest.

We leven in een tijd van oorlog. Iedere oorlog is moord en doodslag. In een oorlog is geen genade. Mensen verliezen zichzelf en gaan heel anders handelen. Het uiteindelijke resultaatheeft wel voor meer vrijheid gezorgd. We moeten daar onze lessen uit halen. Ook ten tijde van het koloniale verleden. Slechte dingen, maar ook goede dingen zijn hieruit voortgevloeid.

Inzake de arbeid draait alles om de juiste persoon op de juiste plaats. Het gaat om de inhoud en niet de vorm. We kunnen niet zeggen 10% dit, 10% dat. Het gaat er gewoon om dat de juiste persoon op de juiste plaats zit, en niet dat er specifiek in percentages wordt gekeken naar etnische achtergrond.

Anno 2018 voelen een hoop Amsterdammers zich buiten gesloten. Het gevolg hiervan is radicalisering. Het strenger controleren werkt averechts. Er is niets mis met religieuze organisaties, mensen willen een dagbesteding, hebben honger,willen wat leren, deze goede zaken moeten worden ondersteund.

Het zelfde geld met de discussie die nu gaande is over politieagenten met een hoofddoek. Het gaat er gewoon om of de agent zich aan de wet houdt, en de burger zich aan de wet houdt. Gaat de burger over de scheef, dan gaat het om het woord politie wat op het pak staat. Dat iemand een hoofddoek draagt, moet dan niet meer ter discussie staan.

Kunst en cultuur zijn de ingrediënten waar Amsterdam om draait. Hier mag nooit aan worden getornd. Mocht het een deal breaker zijn, zijn er genoeg andere middelen om te besparen. Het enige probleem voor nu is, is dat de ruimtes die er voor kunstenaars zijn, voor het gewone volk en met name de buurtbewoners niet toegankelijk zijn. Dit is een schande. De buurtbewoners moeten toegang krijgen.  Er is een overvloed aan ruimtes.

Het belangrijkste voor Amsterdam zijn altijd de sociale voorzieningen geweest. Deze moeten altijd in stand worden gehouden. Bezuinigen heeft geen zin, en belastingverhoging op bijvoorbeeld de OZB is onrechtvaardig.

Amsterdam is altijd een stad van handel geweest, en bedrijven zoeken altijd kansen. Amsterdam mag te allen bedrijven aantrekken, maar dit mag nimmer ten koste gaan van het verkopen van landmarks, woningen, erfgoed, en het bepalen van het moraal.

Inzake de lokale handel, leven we inmiddels in een 24 uurs economie. De cohesie is weg, het gezinsleven is weg. Als winkeliers ook nog eens ’s nachts gaan werken, is de hoeksteen van de samenleving dood. Naast het beschermen van het gezin, de hoeksteen van de samenleving, is de grens voor groei van Schiphol bereikt. Hoeveel leefgenot moeten wij nog inleveren? De grens is behaalt.

Toerisme is een van de belangrijkste pijlers waar Amsterdam om draait. Sectoren floreren, sectoren gaan ten onder, echter een specifieke rem op toerisme hoeft per definitie niet. Over een jaar of wat is Amsterdam uit de mode. Laten we nu nog genieten van onze populariteit.  Inzake de hotels is het geen onverstandige beslissing deze buiten de stad te bouwen. Ook al zou de gemeente schadevergoeding moeten betalen, Amsterdam is qua hotels vol.

Het belangrijkste recht is zelfbeschikkingsrecht. Ouder moeten kunnen bepalen waar ze hun kind naar school toesturen. Inzake seksuele voorlichting moeten alle onderwerpen worden behandelt. Niet specifiek op een bepaalde groep maar over alles. Hangjongeren moeten de ruimte krijgen zicht te ontplooien, en kansen te krijgen. Een harde aanpak werkt averechts.

Inzake het milieu kunnen wij zoveel stappen zetten. Wij kunnen besparen. Hout verzamelen, oude meubels opknappen. Ophalen kost heel veel geld. Alleen voor huisvuil. Geen geld voor grofvuil. Daarnaast wordt er ook meer werkgelegenheid gecreëerd. Lasten mogen stijgen. We hebben al zo weinig groen in de stad. Laten we genieten met wat we hebben en daar zuinig mee omgaan.  Mensen die meer restafval aanbieden hoeven niet per definitie meer te betalen. Het gaat om de scheiding, en het sorteren. Je kunt hier zoveel mee doen. De afvalstoffenheffing hoeft dan ook niet omhoog.

Amsterdam is een prachtige stad, alleen de laatste jaren uit de klauwen met evenementen gewassen. Het moet weer gaan om de kwaliteit dan om de kwantiteit.

De kwaliteit van het leven moet ook weer omhoog. Amsterdammers met een bijstandsuitkering mag je geen eens verplichten een tegen presentatie te leveren. Als de geest vrij is, komt de rest van zelf. Er moet een basisinkomen komen. Zo is het ook met het hebben van schulden. Schulden maken de mens gek en al helemaal de boetes. De Amsterdammer moet worden ontlast.

We moeten ook voor onze jongeren waken,die niet in dezelfde valkuilen lopen. Veel problemen komen voort uit problemen thuis. Jeugdzorg is het belangrijkste wat er is. Is er meer nodig, dan moet Amsterdam dit aanvullen. De jeugd heeft immers de toekomst.

En net zoals de jeugd de toekomst heeft, is Amsterdam al eeuwen en eeuwen een multiculturele stad, waar handel wordt gedreven. Statushouders zijn de nieuwe Amsterdammers. Amsterdam mag meer statushouders opvangen.

Amsterdam is daarnaast ook een vrije stad, een stad waar iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn. En hoe raar het dan ook klinkt, de sociale controle is altijd aanwezig. Meer cameratoezicht werkt averechts. Hetzelfde geldt voor preventief fouilleren. Voordat je het weet heeft iedereen uit de bevolkingsgroep een predicaat.

Hoe vervelend het ook is dat er vaak misstanden zijn, is meer cameratoezicht niet de oplossing, eveneens preventief fouilleren averechts werkt, doch het inzetten van lokvrouwen bijvoorbeeld wel een goede oplossing kan zijn in de intimidaties tegen vrouwen op straat.

Veiligheid is van grote waarde en iedereen moet zijn of haar geloof kunnen en durven uitoefenen. Niemand mag in zijn of haar geloof worden aangetast of bedreigd. Beveiliging staat voorop. Mochten er toch mensen zijn die radicaliseren, moeten deze mensen hulp krijgen. Het koppelen van gegevens gaat wat ons betreft toch iets te ver. Het gaat om de persoon radicaliseert. Niet om de massa.

Natuurlijk zijn wij vaker bang, en schreeuwen om meer blauw op straat. Mochten wij meer blauw op straat willen, dan moet er meer blauw op straat komen. Echter BOA’s met een wapenstok uitrusten niet tot de mogelijkheden zou moeten mogen behoren.

De stad is al zo ongelijk vol, en de binnenstad al helemaal. Met name in het centrum moeten auto’s worden geweerd. Ook met het vervoer van goederen, hetgeen prima over water kan.

Tram’s en metro’s moeten niet ’s nachts gaan rijden. Mensen moeten tot rust kunnen komen. Zo ook met de winkels. Het gezin moet weer voorop komen te staan.

Inzake het parkeer beleid is Amsterdam de kluts kwijt. Mensen durven van buiten de stad niet meer naar Amsterdam komen om te winkelen, en Amsterdammers durven niet meer even naar de andere kant van de stad naar familie omdat ze dan weer wat armer zijn. De woonwijken moeten gratis zijn. Daar wonen de mensen.  Of in ieder geval een gereduceerd tarief voor de Amsterdammer. En daarnaast mogen de parkeertarieven al helemaal niet worden verhoogd.

Meer oplaadpalen voor elektrische auto’s zou zinloos zijn. Het beste zou zijn om stekkers in de grond te hebben. 
____________
____________
LIJSTTREKKER PETER GUALTERUS MET DE BESTE BURGEMEESTER DIE AMSTERDAM OOIT GEHAD HEEFT, EBERHARD VAN DER LAAN